Skúšky City & Guilds

Jazykové skúšky City & Guilds sú medzinárodne uznávané skúšky z anglického jazyka, ktoré zabezpečuje rovnomenná najväčšia britská vzdelávacia inštitúcia. Skúšky sú akceptované mnohými inštitúciami, univerzitami a vládami vo Veľkej Británii, USA a Európe. (Presné informácie, ako aj zoznam univerzít, sa nachádza na stránke www.cityandguilds.sk v časti ESOL Recognition List).

Expanzia týchto skúšok do strednej a východnej Európy je nevídaná. Predstavujú rovnocennú konkurenciu britským cambridgeským skúškam. Prejavilo sa to aj v tom, že v návrhu nového školského zákona MŠ SR sú obidva typy skúšok navrhnuté ako náhrada maturity (= presne určené skúšky podľa stupňa náročnosti). Súčasne sa začala rozširovať sieť slovenských univerzít, ktoré akceptujú tieto skúšky ako náhradu prijímacích pohovorov.

Ponuka skúšok:

Celková charakteristika skúšok

Skúšky sa vyznačujú tým, že sa svojím tematickým zameraním a štruktúrou snažia o jednoduchosť. Skúšajúci sa zameriavajú na jazykové zručnosti, ktoré sú potrebné na bežnú komunikáciu. Ich cieľom teda nie je dokázať, čo kandidát neovláda. Bez ohľadu na to, z akých učebníc sa kandidát pripravoval, vychádzajú určené úlohy z reality, t.j. simulujú skutočný život.

Skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej (ESOL) a ústnej (SESOL). Je výhodou pre kandidáta, že nie je povinný prihlásiť sa na obidve časti, ako je to v prípade iných medzinárodných skúšok. Skúšky prebiehajú priamo v E – KU, avšak materiály zo skúšok sú zasielané do Londýna, kde sa v hodnotiacom stredisku vyhodnocujú. Odtiaľ sa zasielajú aj certifikáty. Na úspešné vykonanie skúšky sa požadujú výsledky s priemerom nad 50 %, čo znamená hodnotenie Pass. Pri dosiahnutí 76 % získava úspešný kandidát hodnotenie First Class Pass. V prípade, že kandidáti neuspeli, dostanú písomné vyrozumenie o tom, v akých oblastiach sa prejavili ich nedostatky.

Počas písomnej skúšky je povolené používať anglický výkladový slovník.

Jednotlivé časti písomnej skúšky - ESOL:


  • Listening. Porozumenie opakujúcich sa krátkych autentických textov z audionahrávky.
  • Reading. Porozumenie prečítaného textu.
  • Reading & Writing. Krátky list ako reakcia /odpoveď na prečítaný text.
  • Writing. Slohová práca na vybranú tému.
Skúška trvá cca 2-3 hodiny podľa úrovne (A1/A2 - 2 hod., B1/B2 - 2,5 hod., C1/C2 - 3 hod.).

Jednotlivé časti ústnej skúšky - SESOL:

  • Úvodný rozhovor - Warm up. Všeobecný rozhovor so skúšajúcimi.
  • Tri krátke situácie.
  • Situačné dialógy s porovnávaním, konfrontovaním a diskusiou k daným informáciám.
  • Krátky monológ na tému, ktorú zvolí skúšajúci.
Skúška trvá cca 12 minút.

Vzorové testy sú na stránke www.cityandguilds.sk.