Skúšky TOEFL® iBT (Test of English as a Foreign Language / Internet®–based test)

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je administrovaný organizáciou ETS (Educational Testing Service), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA. TOEFL je najpopulárnejším testom anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Test sa administruje vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Je to celosvetovo najuznávanejší test. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL.

Test je vhodný pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych krajinách, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj v na ázijskom kontinente v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei.

Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je štúdium v rozsahu minimálne 720 vyučovacích hodín, čo zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Európskeho referenčného rámca.

V našom inštitúte ho odporúčame po absolvovaní 6. ročníka. V E - KU Inštitúte je možné vykonať skúšku TOEFL® iBT (Internet–based test), t.j. testovanie prostredníctvom internetu. Táto forma bola zavedená v USA v septembri 2005, v ostatných krajinách je k dispozícii od začiatku roku 2007.

Špecifiká iBT testu v porovnaní s ostatnými verziami
(computer-based TOEFL a paper-based TOEFL)
 • Testuje všetky štyri zručnosti (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie). Dôraz sa kladie na schopnosť efektívne komunikovať v angličtine
 • Je administrovaný prostredníctvom internetu v akreditovaných testovacích centrách po celom svete, ku ktorým sa úspešne zaradil aj E – KU Inštitút JaIK.
 • Niektoré úlohy vyžadujú kombináciu zručností. Pre úspešné používanie angličtiny v akademickom prostredí je potrebné, aby študenti dokázali kombinovať rôzne jazykové zručnosti. Úlohy vyžadujú, aby kandidáti:
  • čítali, počúvali a potom ústne odpovedali na otázku,
  • počúvali a potom ústne odpovedali na otázku,
  • čítali, počúvali a potom písomne odpovedali na otázku.
 • TOEFL® iBT obsahuje aj ústnu skúšku. Táto skúška pozostáva zo 6 úloh a kandidáti používajú slúchadlá a hovoria do mikrofónu. Odpovede sú digitálne zaznamenávané a prenášané do internetovej siete ETS, kde sú vyhodnocované. Dôraz sa kladie na presnosť vo vyjadrovaní.
 • Časť písanie sa rozšírila. Nový test od kandidátov vyžaduje, aby primerane reagovali na ukážky, ktoré si vypočuli a prečítali. Na tomto základe majú za úlohu napísať zhrnutie a vysvetliť prepojenie medzi prečítaným a vypočutým textom.
 • Nový test trvá približne 4 hodiny. Všetky časti sa vykonávajú v jeden deň.
 • Povoľuje sa písanie poznámok. Po teste sa poznámky vyzbierajú a skartujú.
 • Výsledky odrážajú schopnosti kandidátov používať anglický jazyk. ETS poskytuje podrobné informácie o výsledkoch zo všetkých 4 častí jednotlivo, ako aj celkový výsledok.
 • Výsledky budú zverejnené na internete do 15 pracovných dní od administrácie testu a kandidátom budú zaslané poštou.

Hodnotenie TOEFL® iBT

Bodovací systém odráža výsledky zo všetkých štyroch častí, ako aj celkový výsledok.
Počúvanie s porozumením0 - 30
Čítanie0 - 30
Hovorenie0 - 30
Písanie0 - 30
Celkový výsledok0 - 120
Hranicu úspešnosti testu si určuje každá univerzita/vysoká škola samostatne. Môže mať teda vlastné požiadavky na minimálny počet bodov nevyhnutný na prijatie študenta.

TOEFL - termíny skúšky